Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ân Tầm Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thủy tụ nhân gia Đô Thị Hoàn Thành
Guai Wu Đô Thị Hoàn Thành
Ân Tầm Đô Thị Hoàn Thành
Đạm Nguỵêt Tân Lương Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thánh Yêu Đô Thị Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Máu Lạnh nhók Ngôn Tình Hoàn Thành
Đồng Hoa Xuyên Không Hoàn Thành
Cổ Phán Quỳnh Y Đô Thị Hoàn Thành