Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thần Đăng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Lân Gia Tiểu Lục Đô Thị Hoàn Thành
Mộc Dật (沐轶) Trinh Thám Hoàn Thành
Hồng Mông Thụ Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Thái Tấn Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Lão Thiên Thúc Thúc Trinh Thám Hoàn Thành
Mộc Dật (沐轶) Trinh Thám Hoàn Thành
Thần Long Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Đồ Cùng Đô Thị Hoàn Thành
Mặc Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành