Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Mộc Dật (沐轶) Trinh Thám Hoàn Thành
Mộc Dật (沐轶) Trinh Thám Hoàn Thành
Đồ Cùng Đô Thị Hoàn Thành
Lân Gia Tiểu Lục Đô Thị Hoàn Thành
Lão Thiên Thúc Thúc Trinh Thám Hoàn Thành
Mặc Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Kim Thiền Tài Tử Đô Thị Hoàn Thành
Nam Phái Tam Thúc Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thái Tấn Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Thần Long Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành