Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Hồng Mông Thụ Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Thái Tấn Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Nam Phái Tam Thúc Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Kim Thiền Tài Tử Đô Thị Hoàn Thành
Mặc Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Hãm Bính Đô Thị Hoàn Thành
Lão Thiên Thúc Thúc Trinh Thám Hoàn Thành
Thần Đăng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thần Long Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Lân Gia Tiểu Lục Đô Thị Hoàn Thành