Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Lân Gia Tiểu Lục Đô Thị Hoàn Thành
Nam Phái Tam Thúc Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Mặc Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành