Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tư Sản Bạo Tăng Huyển Ảo Hoàn Thành
Phương Tưởng Khoa Huyễn Hoàn Thành
Hà Tả Tiên Hiệp Hoàn Thành
Oai Đảo Thần Võng Du Hoàn Thành
Biên Thành Lãng Tử Võng Du Hoàn Thành
Miêu Nị Võng Du Hoàn Thành
Hắc Sắc Hỏa Chủng Viễn Tưởng Chưa Hoàn Thành
Kevin Rz Viễn Tưởng Hoàn Thành
zhttty Huyển Ảo Hoàn Thành