Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
zhttty Huyển Ảo Hoàn Thành
Vô Danh Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Chu Đức Đông Viễn Tưởng Hoàn Thành
Yên Vũ Giang Nam Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Oai Đảo Thần Võng Du Hoàn Thành
Kevin Rz Viễn Tưởng Hoàn Thành
Biên Thành Lãng Tử Võng Du Hoàn Thành
Tư Sản Bạo Tăng Huyển Ảo Hoàn Thành
Hà Tả Võng Du Hoàn Thành
Hắc Sắc Hỏa Chủng Viễn Tưởng Chưa Hoàn Thành