Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Kevin Rz Viễn Tưởng Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Chu Đức Đông Viễn Tưởng Hoàn Thành
Miêu Nị Võng Du Hoàn Thành
Hắc Sắc Hỏa Chủng Viễn Tưởng Chưa Hoàn Thành
Oai Đảo Thần Võng Du Hoàn Thành
Hà Tả Võng Du Hoàn Thành
Phương Tưởng Viễn Tưởng Hoàn Thành
Tư Sản Bạo Tăng Huyển Ảo Hoàn Thành
Vô Danh Kiếm Hiệp Hoàn Thành