Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Kiết Dữ 2 Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thượng Sơn Đả Lão Hổ Lịch Sử Quân Sự Hoàn Thành
Thạch Chương Ngư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tần Phi Dương Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ngũ Lang Thúc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phó Kỳ Lân Xuyên Không Hoàn Thành
Tịch Mịch Kiếm Khách Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Miêu Khiêu Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Sa Mạc Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành