Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Sa Mạc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tịch Mịch Kiếm Khách Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Võng Du Chưa Hoàn Thành
Tầm Hương Sư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mộc Dật (沐轶) Xuyên Không Hoàn Thành
Nam Hi​ Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Sa Mạc Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ngũ Lang Thúc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Kiết Dữ 2 Kiếm Hiệp Hoàn Thành