Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tịch Mịch Kiếm Khách Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nam Hải Thập Tứ Lang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ngũ Lang Thúc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thạch Chương Ngư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Canh Tân Xuyên Không Hoàn Thành
Phó Kỳ Lân Xuyên Không Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Võng Du Chưa Hoàn Thành