Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Sa Mạc Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Nguyệt Quan Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nam Hải Thập Tứ Lang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Nam Hi​ Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Canh Tân Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Canh Tân Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Sa Mạc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành