Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Nguyệt Lãm Hương Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Kiết Dữ 2 Kiếm Hiệp Hoàn Thành