Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Lão Trư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thạch Chương Ngư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tần Phi Dương Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ngọc Vãn Lâu Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nguyệt Quan Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Đạo Soái Nhị Đại Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Duyên Phận Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mặc Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành