Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cây Đậu Gây Họa Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tịch Mịch Kiếm Khách Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thượng Sơn Đả Lão Hổ Lịch Sử Quân Sự Hoàn Thành
Chu Hiển Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mộng Bình Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tam Giới Đại Sư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Võng Du Chưa Hoàn Thành
Ngũ Lang Thúc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Dục Hỏa Trọng Sinh Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tầm Hương Sư Kiếm Hiệp Hoàn Thành