Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Phó Kỳ Lân Xuyên Không Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tửu Đồ Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Sa Mạc Võng Du Hoàn Thành
Mặc Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nam Hải Thập Tứ Lang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Canh Tân Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Canh Tân Xuyên Không Hoàn Thành
Tịch Mịch Kiếm Khách Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành