Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Vong Ngữ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nhĩ Căn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Thần Đông Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vụ Ngoại Giang Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mai Can Thái Thiếu Bính Huyển Ảo Hoàn Thành
Cửu Đương Gia ​ Tiên Hiệp Hoàn Thành
EK Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Diện Hồng Nhĩ Xích Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành