Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Nhĩ Căn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vong Ngữ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vô Tội Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tiên Tử Nhiêu Mệnh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vụ Ngoại Giang Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thần Đông Tiên Hiệp Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thạch Trư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Mai Can Thái Thiếu Bính Huyển Ảo Hoàn Thành