Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Nhĩ Căn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Vong Ngữ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cửu Đương Gia ​ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Mai Can Thái Thiếu Bính Huyển Ảo Hoàn Thành
Độc Du Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Mặc Thủy Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vô Tội Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thần Đông Tiên Hiệp Hoàn Thành