Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Nhĩ Căn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vong Ngữ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mạc Mặc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mai Can Thái Thiếu Bính Huyển Ảo Hoàn Thành
EK Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thần Đông Tiên Hiệp Hoàn Thành
Chúc Long Ngữ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vũ Phong Tiên Hiệp Hoàn Thành