Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Vong Ngữ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vụ Ngoại Giang Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nhĩ Căn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thần Đông Tiên Hiệp Hoàn Thành
Mạc Mặc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ngũ Trí Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thạch Trư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thập Bộ Hành Kiếm Hiệp Hoàn Thành