Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Trần Đức Tiến Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phương Tưởng Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Lưu Lãng Đích Cáp Mô Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Huyết Hồng Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phong Thanh Dương Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ôn Thụy An Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vô Tội Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Văn Mặc Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vụ Ngoại Giang Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thực Đường Bao Tử Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành