Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Huyết Hồng Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Du Tạc Bao Tử Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Độc Du Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Xích Tuyết Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tiên Tử Nhiêu Mệnh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Trần Đức Tiến Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vụ Ngoại Giang Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thực Đường Bao Tử Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Lưu Manh Điên Cuồng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Lãng Tử Tiên Hiệp Hoàn Thành