Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Yên Vũ Giang Nam Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Quan Kỳ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Văn Mặc Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vũ Phong Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phương Tưởng Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiện Lương Mật Phong Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Trâu Vàng Thật Thà Sắc Hiệp Hoàn Thành
Linh Ẩn Hồ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mạc Mặc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Chúc Long Ngữ Tiên Hiệp Hoàn Thành