Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Hán Lệ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ôn Thụy An Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Lý Nhàn Ngư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Vô Tội Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tử Trúc Đại Sĩ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Khoái Xan Điếm Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phong Lưu Dã Hạc Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nhĩ Căn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thất Nguyệt Hỏa Tiên Hiệp Hoàn Thành