Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tiểu Đao Phong Lợi Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Xuân Trường Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phương Tưởng Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Lưu Lãng Đích Cáp Mô Huyển Ảo Chưa Hoàn Thành
Vong Ngữ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ngự Trạch Truyền Thuyết Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ngũ Trí Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ơ Là Mim Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phương Tưởng Võng Du Hoàn Thành
Vô Tội Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành