Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Xích Tuyết Tiên Hiệp Hoàn Thành
Gà vàng Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ta Là Mặc Thủy Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thừa Phong Ngự Kiếm Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vô Tội Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thủy Bình Diện Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vô Tội Tiên Hiệp Hoàn Thành
Cửu Đương Gia ​ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phong Thanh Dương Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Nhĩ Căn Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành