Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Xấu Tới Linh Hồn Tiên Hiệp Hoàn Thành
Liễu Hạ Huy Đô Thị Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vũ Thiếu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thập Bộ Hành Kiếm Hiệp Hoàn Thành
EK Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mai Can Thái Thiếu Bính Huyển Ảo Hoàn Thành
Hùng Miêu Bàn Đại Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Diện Hồng Nhĩ Xích Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thần Đông Tiên Hiệp Hoàn Thành