Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ngã Cật Tây Hồng Thị Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành
Tiểu Tiểu Vũ Đô Thị Hoàn Thành
Oai Đảo Thần Võng Du Hoàn Thành
Yên Lộ Thương Mang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Dị Năng Hoàn Thành
Phương Tưởng Khoa Huyễn Hoàn Thành
Phương Tưởng Võng Du Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Chưa Hoàn Thành