Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ngã Cật Tây Hồng Thị Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành
Miêu Nị Võng Du Hoàn Thành
Yên Lộ Thương Mang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hoàng Hoa Dật Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Tiểu Tiểu Vũ Đô Thị Hoàn Thành
Phương Tưởng Võng Du Hoàn Thành
Lãng Tử Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phương Tưởng Khoa Huyễn Hoàn Thành