Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Võng Du Chưa Hoàn Thành
Thủy Thiện Đô Thị Hoàn Thành
zhttty Huyển Ảo Hoàn Thành
GrandHoly Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Na Thì Yên Hoa Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Thương Thiên Bạch Hạc Võng Du Chưa Hoàn Thành
Hoàng Kim Hải Ngạn Võng Du Chưa Hoàn Thành
Prologue Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Đồng Niên Khoái Nhạc Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Oai Đảo Thần Võng Du Hoàn Thành