Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Đồng Niên Khoái Nhạc Đô Thị Chưa Hoàn Thành
zhttty Võng Du Hoàn Thành
zhttty Huyển Ảo Hoàn Thành
GrandHoly Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Biên Thành Lãng Tử Võng Du Hoàn Thành
Lãng Tử Tiên Hiệp Hoàn Thành