Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Phương Tưởng Khoa Huyễn Hoàn Thành
Thủy Thiện Đô Thị Hoàn Thành
Phương Tưởng Võng Du Hoàn Thành
Đả Nhãn Đô Thị Hoàn Thành
Ngã Cật Tây Hồng Thị Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thương Thiên Bạch Hạc Võng Du Chưa Hoàn Thành
Hoàng Kim Hải Ngạn Võng Du Chưa Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Võng Du Chưa Hoàn Thành
Prologue Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ái Hồi Gia Võng Du Hoàn Thành