Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phong Lăng Thiên Hạ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thần Đông Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vong Ngữ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Lãm Nguyệt Thu Phong Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ngã Bản Thuần Khiết Tiên Hiệp Hoàn Thành