Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phong Lăng Thiên Hạ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thần Đông Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vong Ngữ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Yếm Bút Tiêu Sinh Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ngã Cật Tây Hồng Thị Kiếm Hiệp Hoàn Thành