Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vong Ngữ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phương Tưởng Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Tiểu Đao Phong Lợi Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cao Lâu Đại Hạ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Huyết Hồng Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ô Sơn Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ngã Cật Tây Hồng Thị Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành