Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Mạc Mặc Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thương Thiên Bạch Hạc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Huyết Hồng Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nghịch Thương Thiên Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thắng Kỷ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Hỏa Thụ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Loạn Thế Cuồng Đao​​ Kiếm Hiệp Hoàn Thành