Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ngã Cật Tây Hồng Thị Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Chung Hee Xuyên Không Chưa Hoàn Thành
Thạch Tam Tiên Hiệp Hoàn Thành
Cô Độc Phiêu Lưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Mai Can Thái Thiếu Bính Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Mộng Nhập Thần Cơ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vô Xỉ Đạo Tặc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Y Quan Thắng Tuyết Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Đoan Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tàm Kiếm Lý Ngưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành