Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tiêu Tiềm Võng Du Chưa Hoàn Thành
Nga Mi Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Tiểu Đao Phong Lợi Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phong Lăng Thiên Hạ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ô Sơn Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Xuân Trường Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phương Tưởng Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cóc Lang Thang Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phan Hoàng Qua Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Hoàn Thành