Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Khô Lâu Tinh Linh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vong Ngữ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
EK Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vô Tội Tiên Hiệp Hoàn Thành
Cửu Đương Gia ​ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Hủ Thi Ngạc Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đình Vũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vong Ngữ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ngã Cật Tây Hồng Thị Kiếm Hiệp Hoàn Thành