Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Khoái Xan Điếm Tiên Hiệp Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ngã Cật Tây Hồng Thị Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thạch Trư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thương Thiên Bạch Hạc Dị Giới Hoàn Thành
Phong Lăng Thiên Hạ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thắng Kỷ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Lãm Nguyệt Thu Phong Tiên Hiệp Hoàn Thành
Hoàng Phủ Kỳ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Mặc Thủy Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành