Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thái Nhất Sinh Thủy Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nhĩ Căn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vong Ngữ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thần Đông Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Yếm Bút Tiêu Sinh Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thạch Trư Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vụ Ngoại Giang Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phong Lăng Thiên Hạ Kiếm Hiệp Hoàn Thành