Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Nhĩ Căn Huyển Ảo Chưa Hoàn Thành
Tịch Mịch Kiếm Khách Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thái Nhất Sinh Thủy Huyển Ảo Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mộng Bình Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Trần Đức Tiến Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Nguyệt Quan Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tiểu Đao Phong Lợi Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Canh Tân Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành