Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Mạo Tự Hữu Tài Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tịch Mịch Kiếm Khách Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thuyết Mộng Thần Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ô Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Lê Thiên Kiếm Hiệp Hoàn Thành
EK Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thừa Phong Ngự Kiếm Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vô Tội Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Kiếm Du Thái Hư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thủy Bình Diện Kiếm Hiệp Hoàn Thành