Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phượng ca Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vũ Nham Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thiên Thiên Vi Nhất Tiếu Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Chúng Thần Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phong Lăng Thiên Hạ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tâm Mộng Vô Ngân Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tri Nhạc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nga My Kiếm Hiệp Hoàn Thành