Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ngốc Tiểu Ngư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
La Phách Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nguyệt Lãm Hương Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Kiết Dữ 2 Kiếm Hiệp Hoàn Thành