Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
La Phách Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nguyệt Lãm Hương Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Kiết Dữ 2 Kiếm Hiệp Hoàn Thành