Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Minh Nguyệt Huyển Ảo Hoàn Thành
Yêu Dạ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Khát Trí Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tần Phi Dương Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ngọc Vãn Lâu Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nguyệt Quan Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Trần Đức Tiến Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vụ Ngoại Giang Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Huỳnh Dị Kiếm Hiệp Hoàn Thành